Natriumi (Kalium) Izobutil Xanthate (SIBX, PIBX)

Natriumi (Kalium) Izobutil Xanthate (SIBX, PIBX)